Analityk biznesowy 3DS/ECOM

Kraków, Warszawa · Middleware & Mobile Solutions Unit

Oferty pracy     Analityk biznesowy 3DS/ECOM     Formularz aplikacyjny

Rekrutacja zdalna
Analityk biznesowy 3DS/ECOM


Forma zatrudnienia i oczekiwane wynagrodzenie
Forma zatrudnienia
Oczekiwane wynagrodzenie

Samozatrudnienie (B2B)

PLN / miesięczne

Umowa o pracę

PLN / miesięczne

Umowa zlecenie

PLN / miesięczne

Dodatkowe pytania

Rozwiń/zwiń
Rozwiń/zwiń
Dodaj CV *
Możesz dodać tylko 1 plik. Formaty: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, XLS, XLSX
Trwa odczytywanie informacji pliku


Przeciągnij i upuść aby dodać pliklub kliknij tutaj

Dodaj inne dokumenty
Możesz dodać wiele plików. Formaty: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, JPEG, JPG, GIF, PNG, PPT, PPTX, XLS, XLSX


Przeciągnij i upuść aby dodać pliklub kliknij tutaj

Rozwiń/zwiń
Działając w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Visiona Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-864, ul. Życzkowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000152517, REGON: 356685516, NIP: 676-22-32-189 (dalej: Visiona).
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Visiona.

Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w procesie rekrutacji. Podstawowy zakres danych przetwarzanych przez Visiona: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Będziemy przetwarzać również Twoje dane, inne niż wskazane w punkcie powyżej, przekazane w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach związanych z procesem rekrutacji np. w przypadku przeprowadzenia testów kompetencji, przetwarzamy informacje dotyczące wiedzy i umiejętności.

Twoje podstawowe dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z Kodeksu pracy (art. 6. ust. 1 lit. c RODO). Dane dodatkowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, o ile zostanie wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Twoje dane możemy również przetwarzać w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W zakresie bieżącej rekrutacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od jego zakończenia. W zakresie przyszłych rekrutacji dane przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w każdym czasie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected] Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz dostawcy usług hostingu e-mail dla Visiona (bez dostępu do zawartości danych).

Jednocześnie zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu. Twoje dane nie będą również przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG), ani żadnej organizacji międzynarodowej.
Recruitment powered by tomHRM